Framtid

Blackeberg växer

Ända sedan Blackeberg började byggas på 1950-talet, utgjorde Blackebergsvägen en både fysisk och politiskt färgad gräns mellan Blackeberg och villabebyggelsen i Södra Ängby. Blackeberg röstade rött och Södra Ängby blått. Med tiden har gränsen bleknat och när nya Islandstorget är färdigbyggt, kommer det nya bostadsområdets drygt 520 lägenheter att knyta ihop Blackeberg och Södra Ängby.

Arkitektskiss Islandstorget

I detta attraktiva område nära service och tunnelbanan projekteras drygt 500 hyres- och bostadsrättslägenheter, inklusive ett 60-tal studentbostäder samt ett nytt torg med olika aktiviteter, förskola, upprustade parker, gator, torg, park och ett nytt klubbhus. Torget kommer att utformas med terrasser och ramper för att bli en naturlig samlingsplats.

Nya Islandstorget är första etappen i ett större projekt som handlar om att förtäta på bägge sidor längs Blackebergsvägen. Holbergsgatans anslutning mot Blackebergsvägen flyttas så att den knyts samman med Zornvägen på andra sidan i en fyrvägskorsning.

I dag är Blackebergsvägen som en landsväg och planerna är att göra om den till en stadsgata med bättre passager för både gående och cyklister. Utmed Blackebergsvägen planteras en ny ekallé som ersätter den äldre och utdömda askallén. Nya gatan kommer att gestaltas som en intim och småskalig lokalgata till både Blackebergsborna och dem som bor i Södra Ängby.

Närmare Mälaren kommer området Ängby Park att få ny, attraktiv och naturnära bebyggelse, allt för att bevara Blackebergs unika kvaliteter.